Discoteca. Foto: Galeria FlickrCC de Ricardo Ricote

Els establiments públics on es realitzen espectacles musicals o activitats recreatives han de disposar d'un nombre de vigilants de seguretat privada adequat al seu aforament autoritzat. L'aforament també és el criteri principal alhora de valorar la necessitat de comptar amb personal d'accés i d'un sistema de control d'aforament automàtic.

A continuació us expliquem els tràmits i les autoritzacions relacionades amb la seguretat, així com les condicions per a sol·licitar exempcions del nombre de vigilants.

Vigilants

Les activitats recreatives musicals, els espectacles públics musicals i les activitats o espectacles musicals de caràcter extraordinari han de disposar, durant tot el seu horari de funcionament, del següent nombre de vigilants de seguretat:

 • D'un vigilant de seguretat privada a partir de 501 persones d'aforament autoritzat.
 • De dos vigilants a partir de 1.001 persones d'aforament autoritzat.
 • En endavant, d'un vigilant més per cada 1.000 persones d'aforament autoritzat.

Els establiments on s'exerceixen activitats de naturalesa sexual han de disposar durant tot el seu horari de funcionament de, com a mínim:

 • Un vigilant de seguretat privada si tenen un aforament autoritzat fins a 50 persones.
 • Dos vigilants a partir de 50 persones d'aforament autoritzat.
 • En endavant, d'un vigilant més per cada fracció de 50 persones més.

En els dos casos anteriors, el director dels serveis territorials del Departament d'Interior on s'ubiqui el local, a sol·licitud de l'interessat, pot reduir el nombre de vigilants de seguretat privada, o eximir de l'obligació de disposar-ne, quan ho permeti la ubicació del local, les seves característiques, la naturalesa de l'activitat o altres circumstàncies.  

Els establiments de règim especial (fora-d'hores o after hours) han de disposar del servei de vigilants de seguretat privada següents:

 • Un vigilant de seguretat privada si tenen un aforament autoritzat fins a 500 persones.
 • Dos vigilants si tenen un aforament autoritzat de 501 a 1.000 persones.
 • Tres vigilants si tenen de 1.001 a 2.000 persones d'aforament autoritzat.
 • En endavant, d'un vigilant més per cada 1.000 persones d'aforament autoritzat.

Informació relacionada

Control d'accés

Els establiments públics on es realitzen espectacles musicals o activitats recreatives musicals, i els espectacles públics i activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari han de disposar del següent nombre de personal de control d'accés:

 • Dues persones controladores d'accés, com a mínim, si tenen entre 150 i 500 persones d'aforament màxim autoritzat.
 • Tres persones, com a mínim, si tenen entre 501 i 1.000 persones d'aforament màxim autoritzat.
 • Quatre persones, com a mínim, a partir de 1.001 persones d'aforament màxim autoritzat.
 • En endavant, una persona més per cada 1.000 persones més d'aforament autoritzat.

Els establiments de règim especial (fora-d'hores o after hours) han de disposar del personal de control d'accés següent:

 • Una persona controladora d'accés, si tenen un aforament autoritzat fins a 150 persones.
 • Dues persones si tenen un aforament entre 151 i 500 persones.
 • Tres persones, de 501 a 1.000 persones d'aforament autoritzat.
 • Quatre persones, de 1.001 a 2.000 persones d'aforament autoritzat.
 • En endavant, una persona més per cada 1.000 persones més d'aforament autoritzat.  

Control automàtic d'aforament

Tenen obligació de disposar d'un sistema automàtic de control d'aforament:

 • Els establiments d'espectacles musicals o d'activitats recreatives musicals a partir de 151 persones d'aforament autoritzat.
 • Els espectacles musicals i les activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari, a partir de 151 persones d'aforament autoritzat si se celebren en un local tancat i cobert, i a partir de 1.000 persones si se celebren en un recinte a l'aire lliure.
 • Els establiments de règim especial (fora-hores o after hours) amb independència del seu aforament.
 • La instal·lació del sistema automàtic de control d'aforament, l'ha de fer una empresa autoritzada.

Exempció nombre vigilants

Els organitzadors d’espectacles públics musicals poden sol·licitar la reducció o l’exempció del nombre de vigilants de seguretat privada necessaris per dur a terme l'espectacle si acrediten que concorren determinades circumstàncies que així ho permeten.

Data d'actualització:  05.02.2015