• Imprimeix

Registre d'empreses acreditades (REA)

Les empreses que volen intervenir en un procés de contractació o subcontractació en el sector de la construcció s'han d'inscriure al Registre d'empreses acreditades (REA). El REA és un registre administratiu de caràcter públic i funcionament telemàtic.

També s'hi han de registrar les empreses que desplacin treballadors a altres comunitats autònomes quan la seva primera prestació de serveis s'hagi de dur a terme en l'àmbit territorial de Catalunya.

La inscripció ha de ser prèvia a l'inici de la intervenció de l'empresa en el procés de subcontractació en el sector de la construcció com a contractista o subcontractista.

La inscripció de la vostra empresa al Registre d'empreses acreditades (REA) acredita que compleix els requisits de solvència i qualitat als quals esteu obligats per llei. És a dir, que la vostra empresa disposa de:

  • Infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l'activitat i exercir directament la direcció dels treballs, assumint els riscos, obligacions i responsabilitats inherents a l'activitat empresarial.

  • Una organització preventiva adequada.

  • Personal amb la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals.

El Registre d'empreses acreditades (REA) és un registre totalment telemàtic. Per tant, és necessari que disposeu d'un certificat digital de nivell de seguretat 3 o superior per accedir al registre i fer-hi qualsevol  tramitació, així com per signar qualsevol sol·licitud.

La inscripció al REA té un període de validesa de 3 anys, renovables per períodes iguals a instància de l'interessat.

La normativa preveu i permet la subcontractació a les obres de construcció en determinades circumstàncies. En tots els casos, però, les empreses que hi intervenen com a contractistes o subcontractistes han d'estar inscrites al Registre d'Empreses Acreditades per acreditar que reuneixen els requisits fixats per la normativa del sector en matèria de subcontractació.

Per tant, convé que consulteu si l'empresa que voleu contractar o subcontractar per a una obra de construcció està inscrita al REA.

Per a fer la inscripció, la renovació, la variació de dades i la cancel·lació a instància de part al REA heu d’abonar les taxes l’import de les quals està determinat per la legislació.

Un cop presenteu la vostra sol·licitud, rebreu per via telemàtica una carta de pagament que us permetrà efectuar el pagament de la taxa a la xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial o a la vostra entitat bancària.

Data d'actualització:  13.04.2018