• Imprimeix

Electricitat

Electricitat

Les instal·lacions de generació, transport i distribució d'energia elèctrica han d'obtenir les corresponents autoritzacions per la seva posada en marxa.

La resta d'instal·lacions elèctriques s'han d'inscriure al Registre
d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC). Pel que fa a les inspeccions tècniques, han de ser realitzades per les empreses instal·ladores autoritzades i les entitats d'inspecció i control, segons el cas.

Alta tensió

Les instal·lacions de generació i distribució d'eLes instal·lacions d'alta tensió són les que tenen tensions nominals superiors a 1.000 Volts.

Baixa tensió

Les instal·lacions de generació i distribució d'electricitat han d'obtenir les corresponents autoritzacions per la seva posada en marxa i han de superar les inspeccions tècniques pertinents.Les instal·lacions de baixa tensió són les que produeixen, transformen, transmeten o distribueixen energia elèctrica amb tensions nominals iguals o inferiors a 1.000 volts.

Energies renovables

Les plantes fotovoltaiques, els parcs solars, els parcs eòlics, les centrals de cogeneració, hidroelèctriques i de biomassa, creen energia a partir de fonts naturals capaces de regenerar-se. Aquí trobareu els tràmits per a obtenir l'autorització per la posada en marxa, la modificació, la reforma o el canvi de titular de les plantes.