• Imprimeix

Instal·lacions tèrmiques en els edificis

En el cas que la instal·lació tingui una potència:

  • igual o superior a 20 kW en calor,
  • o superior a 12 kW en fred,
  • o sigui d'energia solar

el titular o el seu representant legal ha d’efectuar el tràmit de declaració responsable de la instal·lació per tal d'inscriure-la al RITSIC

Abans de la posada en servei d'una ampliació d'una instal·lació, o d'una reforma que l'afecti substancialment, l'empresa instal·ladora-mantenidora ha de lliurar al titular un certificat que acrediti que la instal·lació reuneix les condicions tècniques requerides pel Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis.

 

L'instal·lador ha de lliurar al titular:

  • el projecte o memòria de la instal·lació realitzada,
  • el certificat de fi d’obra i proves realitzades que acrediti que la instal·lació reuneix les condicions tècniques requerides pel Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis
  • i els corresponents certificats CE de la maquinaria instal·lada.
  • També han signar un contracte de manteniment de la instal·lació si la potència útil nominal o la potència tèrmica nominal és superior a 70kW tèrmics.

Amb la documentació anterior en poder del titular de la instal·lació o el seu representant legal s’ha d’efectuar la declaració responsable per via telemàtica.

Data d'actualització:  12.11.2014