Dry martini. Foto: Mkl20 a FlickrCC (Miquel Rodriguez)

Els bars i restaurants, per la seva condició de ser simultàniament llocs de treball i establiments oberts al públic, han de complir unes condicions específiques del seu sector.

A més, pel fet d'oferir productes comestibles i begudes alcohòliques estan sotmesos a una sèrie de normatives que vetllen pel benestar i la salut públiques. Paral·lelament, per a poder exercir la seva activitat, els establiments de restauració han de disposar de la corresponent habilitació municipal d'activitat.

Els bars i els restaurants no estan considerats com a empresa turística i els seus titulars no han de realitzar cap tràmit addicional per inscriure'ls en el Registre de Turisme de Catalunya, com s'havia fet anteriorment.

Començar

Una vegada heu planificat el vostre projecte empresarial, i abans de portar-lo a la pràctica, heu de decidir alguns aspectes relacionats amb la seva ubicació, les gestions relacionades amb el subministrament d'aigua i electricitat, així com els tràmits per a gestionar les llicències d'obres i tot allò relacionat amb les obres i instal·lacions, i la prevenció d'incendis que us afecten.

Ubicació i adequació del local

En el procés d'escollir la ubicació d'un local comercial s'han de tenir en compte aspectes relacionats amb els contractes de lloguer, amb els residus que generarà la vostra empresa, les llicències d'obres i la normativa sobre accessibilitat i prevenció d'incendis. Trobareu aquesta informació a l'apartat Escollir la ubicació i el local de Canal Empresa.

Tràmits

Per tal de conèixer tots els tràmits que heu de realitzar com a empresaris, us recomanem que inicieu una sessió amb la Cerca guiada de tràmits. Aquesta eina us indicarà els passos necessaris per a la legalització de la vostra activitat i de les instal·lacions a partir d'una seria de preguntes. Podeu usar-la de forma anònima.

Altres tràmits específics de bars i restaurants

A més dels tràmits generals, els bars i restaurants han de complir una sèrie de condicions específiques del seu sector relacionades amb les condicions sanitàries, els horaris d'apertura al públic o les llicències municipals, la instal·lació elèctrica i de instal·lació de gas, la cambra de residus, la sortida de fums, l'alçada del local, els serveis higiènics, l'aïllament acústic, la potència instal·lada en les cuines la venda de tabac i la instal·lació de màquines d'atzar. Podeu consultar aquesta informació en les pestanyes d'aquesta fitxa corresponents a cada tema.

La majoria d'aquestes gestions s'emmarquen dins el tràmit d'obtenció de la llicència d'activitat o d'obertura del bar i les heu de realitzar al vostre ajuntament a través d'una entitat ambiental de control (EAC). Us n'expliquem els detalls a la pestanya Permisos d'aquesta fitxa.

Permisos

Els bars, bars musical, sala de festes o karaoke, restaurant, restaurant bar, restaurant musical, cafè teatre i cafè concert, com a locals d'accés públic han de seguir els procediments següents per a la seva legalització:

 1. Han de fer la comunicació  prèvia de la seva activitat a l'ajuntament, sempre que l'aforament sigui de menys de 150 persones. Simplement s'ha de comunicar l'inici de la activitat aportant la documentació requerida per cada municipi sobre el local i l'entitat que desenvolupa l'activitat.
 2. Han de demanar la llicència municipal sempre que l'aforament sigui de més de 150 persones i també en els casos següents:
  1. Establiments oberts al públic de règim especial en municipis de més de 50.000 habitants o que tinguin les competències delegades.
  2. Establiments en els que s'exerceix activitats de naturalesa sexual.
  3. Establiments oberts al públic de caràcter no permanent desmuntable (inclou els espectacles de circ).
 3. Les discoteques i sales de ball amb aforaments de més de 150 persones i determinats casos i activitats requereixen altres tipus de llicències o permisos d'abast més ampli.

Consulteu el detall de la normativa i la totalitat dels casos a la pàgina Establiments oberts al públic: llicència, autorització o comunicació prèvia, del Departament d'Interior.

Terrasses

Els bars i restaurants que volen instal·lar una terrassa s'han d'adreçar al seu ajuntament per a sol·licitar els permisos necessaris d'acord amb el procediment següent:

Per legalitzar un bar amb terrassa, heu de sol·licitar a un enginyer que faci un projecte amb plànols que justifiquin que el bar compleix amb la normativa vigent. Aquest projecte es lliura directament al vostre ajuntament, que  fa una revisió documental del projecte i elabora un informe de deficiències.

L'enginyer ha de contestar l'informe i, si el resultat final és favorable, l'ajuntament concedeix la llicència del bar. Finalment, una entitat ambiental de control ha de fer una inspecció del local per confirmar que la realitat del bar correspon al projecte lliurat. Si el resultat d'aquesta inspecció és favorable, l'ajuntament concedeix la llicència de bar.

Informació relacionada

Dret d'admissió

El propietaris de bars, restaurants i altres establiments oberts al públic poden, dins el marc de la legalitat vigent, determinar les condicions d'accés als seus locals.  En tot cas, aquest fet s’ha de comunicar a l’Administració.

El dret d'admissió és una facultat diferent de l'obligació que tenen d'impedir l'accés en determinades circumstàncies que així ho requereixin, com per exemple un cop s'ha superat l'aforament, o l’accés dels menors d’edat, de les persones que es comportin de manera agressiva.

Condicions

 1. L'exercici del dret d'admissió no pot comportar, en cap cas, discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social de les persones.
 2. Les condicions d'accés sobre les quals es pot basar l'exercici del dret d'admissió han de ser concretes i objectives i en cap cas no poden ser arbitràries ni improcedents. Tampoc poden ser contràries als costums vigents a la societat.
 3. Les condicions del dret d'admissió han de constar en rètols plenament visibles, dels quals cal trametre còpia a l'autoritat competent.
 4. Qualsevol modificació de les condicions del dret d'admissió han de ser informades a l’Administració.

Rètol informatiu

El full on consten les condicions d'accés, en virtut de les quals es pot exercir el dret d'admissió, ha d'estar degudament segellat per l'Administració i ha de romandre obligatòriament a l'establiment o lloc on es desenvolupi l'espectacle públic o l'activitat recreativa. 

El rètol on consten les condicions ha d'estar col·locat en un lloc visible a la zona d'accés de l'establiment i ha de tenir les característiques següents:

 • Les plaques o rètols han de ser de com a mínim 30 centímetres d'amplada i 20 d'alçada, i la lletra de caixa alta, de 36 punts com a mínim.
 • Han d'estar col·locades en els accessos del local o recinte, plenament visibles des de l'exterior. Si hi ha taquilles, s'han de col·locar en tot cas a les taquilles. També es poden col·locar, a més, a l'interior del local.

Reclamacions

Els establiments públics han de tenir fulls de reclamació a disposició dels clients i han de mostrar cartells on s'informi d'aquest fet.

Podeu sol·licitar a l'Administració aquests documents o bé descarregar-vos-els a través dels enllaços següents.

D'altra banda, l'Agència Catalana de Consum us ofereix un servei de consultes relacionades amb la interpretació i l'aplicació de la normativa en matèria de defensa dels consumidors.

Alcohol i tabac

La llei prohibeix la venda d'alcohol als menors d'edat i fumar en tots els espais tancats de bars i restaurants. Només es permet fumar als espais a l'aire lliure, que es defineixen com a espais no coberts, o bé coberts amb un màxim de dues parets, murs o paraments laterals.

Els bars i restaurants han de mostrar en un lloc visible de l'entrada els cartells que anunciïn la prohibició del consum de tabac a totes les zones tancades.

Pel que fa als hotels i hostals, poden reservar fins a un 30% de les habitacions per a hostes fumadors, sempre que estiguin separades de les altres, siguin sempre les mateixes habitacions i disposin de ventilació independent.

Jocs i loteria

Si voleu instal·lar màquines recreatives al vostre local o vendre-hi loteria, heu de conèixer la legislació relativa a les taxes sobre el joc, que graven l'organització i la celebració de tots els jocs de sort, envit o atzar. L'import de la taxa recau sobre els organitzadors dels jocs i s'han de calcular d'acord amb uns criteris específics per a cada modalitat de joc.

A continuació us oferim els enllaços al tràmit pels locals que volen comercialitzar loteria i a la pàgina on trobareu tota la informació sobre els tràmits relacionats amb la instal·lació de màquines i amb l'obertura i el trasllat de les sales de sales de màquines, així com la informació relativa al registre d'empreses de màquines recreatives, on s'han d'inscriure totes les empreses que volen obtenir l'autorització per explotar màquines recreatives i d'atzar.

Data d'actualització:  01.02.2016