• Imprimeix

Empresaris que organitzen i/o comercialitzen viatges combinats i serveis vinculats (Agents de viatges)

S'han introduït modificacions en els àmbits turístic i de consum per tal d'adequar el servei que ofereixen aquestes empreses a les directives i reglaments comunitaris. L'objectiu de les modificacions és la millora de la protecció dels consumidors que contractin un viatge combinat o serveis de viatge vinculats.

Els empresaris que organitzen i/o comercialitzen viatges combinats tenen l'obligació de disposar d'una garantia que, en cas d'insolvència, respongui de l'execució correcta del viatge fins que aquest finalitzi i que permeti de reemborsar tots els pagaments efectuats pels viatgers.

L'acreditació es fa mitjançant la presentació a qualsevol de les oficines de la xarxa d'oficines OGE, o telemàticament  d'una declaració responsable en què manifestin que disposen d’aquesta garantia. L'Administració inscriurà els empresaris que presentin la declaració responsable en el Registre de Turisme.

Pel que fa a la necessitat d'habilitació per a exercir l'activitat com agències de viatges, des de l'1 d'abril de 2017, l'activitat de les agències de viatges ha quedat totalment liberalitzada. Per tant, no es requereix intervenció ni presentació de cap document davant l'Administració turística. Qualsevol persona pot operar lliurement a Catalunya si disposa de les garanties previstes en el Codi de consum (+ modificació del codi pel Capítol III de la Llei 5/2017, del 18 de març) .

Enllaç al tràmit Presentació de la declaració responsable de garantia de viatges combinats i serveis de viatges vinculats.

La garantia ha de cobrir l'import dels pagaments efectuats pels usuaris amb relació a tots els viatges fins que finalitzin, i ha de comprendre també les despeses de l'allotjament previ i, en el cas que el transport estigui inclòs en el contracte, el retorn del viatger a l'origen. Aquesta garantia ha de respondre també pel retorn a l'origen i l'allotjament previ, en els casos en què la persona que ha comercialitzat el servei és responsable del transport.

Opcions de garantia 

  1. 5% del volum anual de negocis derivat de la comercialització o organització de viatges combinats, amb un import mínim de 100.000 €.
  2. Pòlissa d'assegurances que cobreixi –de manera individual i per a cada viatge combinat– en cas d'insolvència, l'execució correcta del viatge.

· Empresari que organitza i/o comercialitza viatges combinats o serveis de viatge vinculats, que disposa d’establiment físic a Catalunya.

· Empresari que organitza i/o comercialitza a distància viatges combinats o serveis de viatge vinculats, actua de manera activa i concorren suficients indicadors per entendre que adreça la seva activitat específicament als consumidors de l’àmbit territorial de Catalunya.

La Directiva UE 2015/2302, en l’àmbit d’aplicació de les garanties indica que els organitzadors i/o comercialitzadors de viatges combinats i serveis de viatge vinculats “establerts” en el territori d’un Estat membre, han de constituir la garantia d’acord amb la normativa de l'Estat membre. Això també s'aplica a les empreses que ofereixen aquest tipus de serveis en un estat europeu però no hi estan establerts.

Cal recordar que el Reglament 593/2008, sobre la llei aplicable a les obligacions contractuals (Roma I), determina que en el Estats amb diverses unitats territorials que tinguin les seves pròpies normes jurídiques en matèria d’obligacions contractuals, cada unitat territorial serà considerada com un país.

Quan l'empresari no disposa d’establiment físic a Catalunya, s'aplica la normativa general de consum en matèria de relacions de consum a distància.

En el cas de les pàgines web, s'exigeix la garantia prevista al Codi de consum de Catalunya si s'entén que els serveis s'ofereixen de forma específica als consumidors de Catalunya. En aquest cas, es tindran en compte diversos indicadors, com per exemple (llista no exhaustiva):

· Caràcter internacional de l'activitat del prestador del servei, per la qual cosa el venedor ha d'expressar de forma clara la voluntat d'oferir els seus serveis o béns en un o més estats membres designats específicament.

· Descripció d'itineraris des d'altres estats membres fins al seu establiment.

· Possibilitat d’utilitzar en la contractació una llengua diferent a l’habitual de l’estat on està establert. El prestador del servei es pren la molèstia de traduir la seva web i el consumidor té accés a una llengua diferent a l’original.

· Divisa.

· Números de telèfon amb prefix internacional. És un indicador de la voluntat del prestador de servei d'estendre la seva activitat a consumidors d’altres estats facilitant les dades de contacte.

· Ús de noms de domini de primer nivell (“es”, “cat”, ...) diferents dels de l'estat de l'establiment del prestador del servei, o dominis neutres com “.com” “.net”.

En aquest cas, no us poden exigir la garantia prevista en el Codi de consum de Catalunya.

Data d'actualització:  01.06.2017