• Imprimeix

Empresaris que organitzen i/o comercialitzen viatges combinats i serveis vinculats (Agents de viatges)

S'han introduït modificacions en els àmbits turístic i de consum per tal d'adequar el servei que ofereixen aquestes empreses a les directives i reglaments comunitaris. L'objectiu de les modificacions és la millora de la protecció dels consumidors que contractin un viatge combinat o serveis de viatge vinculats.

Els empresaris que organitzen i/o comercialitzen viatges combinats tenen l'obligació de disposar d'una garantia que, en cas d'insolvència, respongui de l'execució correcta del viatge fins que aquest finalitzi i que permeti de reemborsar tots els pagaments efectuats pels viatgers.

L'acreditació es fa mitjançant la presentació a qualsevol de les oficines de la xarxa d'oficines OGE, o telemàticament  d'una declaració responsable en què manifestin que disposen d’aquesta garantia. L'Administració inscriurà els empresaris que presentin la declaració responsable en el Registre de Turisme.

Pel que fa a la necessitat d'habilitació per a exercir l'activitat com agències de viatges, des de l'1 d'abril de 2017, l'activitat de les agències de viatges ha quedat totalment liberalitzada. Per tant, no es requereix intervenció ni presentació de cap document davant l'Administració turística. Qualsevol persona pot operar lliurement a Catalunya si disposa de les garanties previstes en el Codi de consum (+ modificació del codi pel Capítol III de la Llei 5/2017, del 18 de març) .

Enllaç al tràmit Presentació de la declaració responsable de garantia de viatges combinats i serveis de viatges vinculats.

La garantia ha de cobrir l'import dels pagaments efectuats pels usuaris amb relació a tots els viatges fins que finalitzin, i ha de comprendre també les despeses de l'allotjament previ i, en el cas que el transport estigui inclòs en el contracte, el retorn del viatger a l'origen. Aquesta garantia ha de respondre també pel retorn a l'origen i l'allotjament previ, en els casos en què la persona que ha comercialitzat el servei és responsable del transport.

Opcions de garantia 

  1. 5% del volum anual de negocis derivat de la comercialització o organització de viatges combinats, amb un import mínim de 100.000 €.
  2. Pòlissa d'assegurances que cobreixi –de manera individual i per a cada viatge combinat– en cas d'insolvència, l'execució correcta del viatge.

· Empresari que organitza i/o comercialitza viatges combinats o serveis de viatge vinculats, que disposa d’establiment físic a Catalunya.

· Empresari que organitza i/o comercialitza a distància viatges combinats o serveis de viatge vinculats, actua de manera activa i concorren suficients indicadors per entendre que adreça la seva activitat específicament als consumidors de l’àmbit territorial de Catalunya.

En aquest cas, no us poden exigir la garantia prevista en el Codi de consum de Catalunya.

Si, heu de presentar una declaració responsable identificant la garantia que teniu en el lloc on radiqui la vostra seu social, assegurant que compleix amb els requisits de les Directives comunitàries.

L’empresari que organitza o comercialitza a distància viatges combinats o serveis de viatge vinculats, si no hi ha establiment físic a Catalunya, és a dir comercialitza per internet, ha de tenir la garantia contra la insolvència regulada al territori on tingui la seva seu social o establiment principal.

Les persones, físiques o jurídiques, establertes a Catalunya que comercialitzen o organitzen viatges combinats o faciliten serveis de viatge vinculats han de presentar a la finestreta única empresarial una declaració responsable en que manifestin que disposen de la garantia que estableixen els articles 252-10 a 252-11 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya.

L’acreditació dels compliment dels requisits per poder organitzar o comercialitzar viatges combinats o serveis de viatge vinculats es pot realitzar amb el document que expedeix l’OGE conforme s’ha presentat la declaració responsable en relació a la garantia que estableixen els articles 252-10 a 252-12 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

Sí. Els serveis de viatge que es combinen després de la celebració d’un contracte en virtut del qual un empresari permet a un viatger escollir entre una selecció de diferents tipus de serveis de viatge, com és el cas d’una “capsa regal” per a un viatge combinat, constitueix un viatge combinat, per tant ha de tenir la garantia que estableixen els articles 252-10 a 252-11 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya i presentar la declaració responsable corresponent.

El nombre de sucursals o establiments secundaris no té cap efecte en relació amb la garantia esmentada donat que aquesta està relacionada amb el volum de negoci de l’empresa i no amb les sucursals obertes, sens perjudici que la garantia ha d'ésser sempre suficient per a cobrir el reemborsament dels fons dipositats i la repatriació dels consumidors en els riscos esmentats respecte de tots els viatges que encara no han finalitzat.

Sí. S’ha de presentar la declaració responsable de modificació de la garantia de viatges combinats i/o serveis de viatges vinculats quan hi ha un canvi en l'asseguradora o l’assegurança.

Data d'actualització:  02.03.2018