• Imprimeix

Finalització del termini per les empreses instal·ladores d'instal·lacions de protecció contra incendis que vulguin adequar-se al RD 513/2017

23/11/2018 13:11

El 12 de desembre de 2018 i d'acord amb la Disposició Transitòria segona del RD 513/2017 de 22 de maig pel que s'aprova el Reglament de les instal·lacions de protecció contra incendis, finalitza el termini d'un any del que disposaven les empreses instal·ladores i/o mantenidores autoritzades amb el RD 1942/1993 de 5 de novembre per a adaptar-se al nou reglament.

Aquesta tramitació s'ha de fer triant l'opció ADEQUAR LES DADES REGISTRALS i presentant la declaració responsable per a tots els sistemes pels quals es pugui habilitar l'entitat, sens perjudici que en el futur s'ampliï l’habilitació a altres sistemes.

Passat el 31 de desembre de 2018 el tràmit d'adequació es tancarà i seran aplicables les previsions dels articles 13 i 18 del RD.