• Imprimeix

Línia de finançament d'economia social i cooperativa. Préstecs amb garantia per al finançament d'empreses d'economia social

Les operacions aprovades a través d'aquesta línia compten amb una part d'assumpció de risc per part de la Generalitat. Podeu sol·licitar els ajuts fins al 31 de desembre de 2017.

06/07/2016 09:07
economia social

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, juntament amb l'Institut Català de Finances (ICF), ofereix una línia de préstecs destinats al finançament de les empreses d'economia social.

Els préstecs es poden destinar a quatre finalitats diferents:

 1. Finançament d'inversió en actius fixos d'immobilitzat material i immaterial.
 2. Capitalització d'empreses.
 3. Necessitats de circulant.
 4. Compromisos de pagament per a contractes del sector públic.

 

BENEFICIARIS

Es poden acollir a aquesta línia d'ajuts les entitats següents:

 • Societats cooperativas
 • Societats laborals
 • Federacions d'entitats de l'economia social
 • Empreses d’inserció i centres especials de treball
 • Entitats promotores d’aquestes o bé persones físiques, en cas d’aportació de capital a aquestes entitats
 • Fundacions i les associacions que realitzen activitat econòmica i inscrites al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Totes les operacions financeres, compten amb la garantia del Departament d’Empresa i Ocupació, que no podrà ser superior al 80% de l’import de l’operació financera.

 

COM ES FA LA SOL·LICITUD

Si hi esteu interessats, heu de seguir els passos següents:

 1. Emplenar el formulari de sol·licitud de finançament que trobareu al web de l’Institut Català de Finances.
 2. Presentar la sol·licitud a l’Oficina de Gestió Empresarial.

Podeu consultar tota la informació relacionada amb els requisits per accedir als ajuts, la documentació que heu de presentar i els terminis de resposta a la vostra sol·licitud en la pàgina informativa d'aquest tràmit.

 

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2017.

 

CONDICIONS

Les condicions per a cadascuna de les categories operacions són les següents:

Préstecs per inversions en immobilitzat material o immaterial.

 • Import: fins al 80% de l’import de la inversió, amb un mínim de 30.000,00 euros i un màxim d’1.000.000,00 d’euros. En casos expressament autoritzats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es podrà ampliar el percentatge a finançar, i ajustar l’import mínim o màxim, així com considerar el refinançament d’inversions ja finançades prèviament.
 • Termini: el termini màxim del préstec serà de 15 anys segons la naturalesa de l’operació, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a 2 anys, inclòs en el termini. En cas de refinançament caldrà descomptar-hi el temps transcorregut des de la signatura del primer finançament.
 • Desemborsament: en una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos, contra la presentació de factures o de documents que justifiquen la inversió.
 • Comissió d’obertura: el 0,50% del nominal del préstec.
 • Tipus d’interès dels préstecs: serà variable: euríbor a 12 mesos més un diferencial màxim de 3,95 %.
 • Interès de demora: el tipus d’interès vigent més el 6%.
 • Garantia: la considerada suficient, a criteri de l’ICF. Addicionalment, com a complement de les garanties que aporti el beneficiari, totes les operacions comptaran amb la garantia del Departament.

Préstecs per a capitalització d’entitats.

 • Import: mínim de 10.000,00 euros i màxim de 60.000,00 euros per titular beneficiari del préstec. En casos expressament autoritzats pel Departament es podrà ajustar l’import mínim o màxim.
 • Termini: màxim 8 anys.
 • Desemborsament: en el moment de la formalització i sempre que s’hagi fet la subscripció de capital corresponent.
 • Comissió d’obertura: el 0,50% del nominal del préstec.
 • Tipus d’interès dels préstecs: serà variable: euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 4,5%.
 • Interès de demora: tipus d’interès vigent més el 6%.
 • Garantia: la considerada suficient, a criteri de l’ICF. Addicionalment, com a complement de les garanties que aporti el beneficiari, totes les operacions comptaran amb la garantia del Departament.

Préstecs per circulant.

 • Import: mínim de 30.000,00 euros i màxim de 100.000,00 euros, si bé excepcionalment, i a petició del Departament, es podran estudiar operacions d’import superior. Es podran concedir operacions per a aquesta finalitat, supeditades a la viabilitat de l’empresa, en els casos expressament autoritzats pel Departament en els quals estigui en perill la continuïtat de l’empresa i això afecti socialment i econòmicament el seu entorn local o comarcal.
 • Termini: el termini màxim del préstec serà de fins a 5 anys segons la naturalesa de l’operació, i es podrà disposar d’un període de carència d’amortització de capital de fins a 2 anys, inclòs en el termini.
 • Desemborsament: es farà efectiu en una sola vegada o en desemborsaments parcials durant un termini de fins a 12 mesos.
 • Comissió d’obertura: el 0,50% del nominal del préstec.
 • Tipus d’interès: el tipus d’interès dels préstecs serà variable de l’euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 3,95%
 • Interès de demora: tipus d’interès vigent més el 6%.
 • Garantia: la considerada suficient, a criteri de l’ICF. Addicionalment, com a complement de les garanties que aporti el beneficiari, totes les operacions comptaran amb la garantia del Departament.

Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic.

 • Import: serà l’import del contracte, quan aquest hagi estat aprovat i formalitzat amb l’entitat corresponent del sector públic, menys els interessos que es meritaran al llarg de la vida del préstec. L’import del préstec serà d’un mínim de 30.000,00 euros i d’un màxim de 300.000,00 euros, i no podrà tenir una afectació pressupostària superior a un any.
 • Termini: la durada del préstec es determinarà en funció de la naturalesa de l’operació amb un màxim d’un any i pagament del principal al venciment de l’operació.
 • Desemborsament: una vegada formalitzat el préstec i constituïda la penyora del contracte.
 • Comissió d’obertura: el 0,50% del nominal del préstec.
 • Tipus d’interès: el tipus d’interès dels préstecs serà fix, segons acordi l’ICF amb el prestatari i es calcularà prenent com a referència l’euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins el 3,95%
 • Interès de demora: tipus d’interès vigent més el 6%.
 • Amortització: al venciment, mitjançant l’aplicació del dret de cobrament empenyorat a favor de l’ICF, que s’aplicarà necessàriament a amortitzar anticipadament l’operació.
 • Garantia: penyora del contracte Addicionalment, com a complement de les garanties que aporti el titular, totes les operacions comptaran amb la garantia del Departament.