• Imprimeix

Comunicació d'obertura d'un centre de treball o represa d'activitats

5480 - Comunicació d'obertura d'un centre de treball o represa d'activitats Departament de Treball, Afers Socials i Famílies canalempresaweb

S'entén per centre de treball el que constitueix una unitat productiva autònoma, és a dir, que crea, procura o fabrica un objecte o que presta un servei que té una organització específica, tant de béns com de persones. En general, és centre de treball cada lloc on es pot trobar la persona treballadora per raó de la seva feina. Així, també es considera centre de treball l'indret on es fa un muntatge o una construcció. Les empreses que procedeixin a l'obertura d'un centre de treball o reprenguin les activitats després d'alteracions, ampliacions o transformacions importants, han de comunicar-ho al Servei Territorial corresponent  o a les Oficines de Gestió Empresarial (OGE). Si una empresa té més d'un centre de treball, ha de fer tantes comunicacions com centres tingui. L'obligació de comunicar l'obertura del centre de treball o la represa d'activitats correspon a l'empresari, sigui quina sigui l'activitat que s'hi duu a terme.

Llegiu-ne més

No fer la comunicació es considera infracció administrativa i pot implicar sanció econòmica.

A tots els empresaris/àries, amb treballadors/ores a càrrec, quan obren un centre de treball o quan reprenen l'activitat, una vegada acabades les alteracions, ampliacions o transformacions d'importància.
Què necessiteu fer?
02b80c4ea1c9a3100c4ea1c9a3108d0c1e0aRCRD
5480

Data actualització 16.06.2017