Sol·licitar la subvenció 21227 - Programa_per_a_la_nova_implantacio_de_comercos_i_millora_comercial_dels_establiments Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

ATENCIÓ! Queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de subvenció atès que el número de peticions rebudes i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat per a aquesta línia d’ajuts. 

El termini per presentar les sol·licituds per participar en aquesta convocatòria restarà oberta  fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2020.

Requereix adjuntar al formulari de sol·licitud la següent documentació:

 • Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment, o de la parada de mercat (previ a la realització de les accions).
 • Còpia de la llicència d’obertura municipal o documentació equivalent (àmbit 2)
 • En el cas d’accions de recuperació dels locals buits (àmbit1), còpia del contracte corresponent degudament signat.
 • Pressupost detallat o factures de les actuacions (àmbits 1, 2 ó 3).
 • Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM.

Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.

 

Àmbit 1:

En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.

Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall.

Han de disposar del corresponent permís municipal.

Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals.

 

Àmbit 2:

En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n’ha acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.

En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau).

Aquest programa és incompatible amb el programa 3 per a la reactivació del comerç

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Tipologia d’accions subvencionables

 

Àmbit 1: recuperació dels locals buits

 • La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
 • L'ús d'aparadors de locals tancats.
 • La continuïtat de l'empresa comercial.
 • L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

 

Àmbit 2: reforma d’establiments

 • La reforma de l’establiment en parades de mercats municipals sedentaris.
 • L’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).
 • La reforma de l’establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys).

 

Quantia de la subvenció

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.

 

Despeses subvencionables 

 

Àmbit 1:

Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i  les despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes d'interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.).

 

Àmbit 2:

Les despeses derivades de les reformes d’obra menor a l’establiment (parada de mercat municipal sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 10 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.

Les despeses d’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o compra de camió-botiga (amb titularitat mínima de 5 anys). 

 

­

Criteris de valoració 

Es valoraran els criteris següents d’acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts: Per optar a aquests ajuts, les sol·licituds presentades hauran de tenir una puntuació mínima de 25 punts sobre un total de 100 punts, en cas contrari s’entendran com a denegades.

 

 1. La importància que representa l'acció per afavorir el continu comercial (fins a 50 punts).
 2. El nombre d’habitants del municipi de l’establiment a subvencionar (fins a 30 punts).
 3. Característiques de l’actuació a subvencionar: falta de relleu generacional, situació d’atur, necessitat de la reforma (fins a 10 punts).
 4. Pel grau d’inversió del projecte (fins a 10 punts).