• Imprimeix
Registre d'Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya (RITC)

Inscriure's en el registre

Inscriure's en el registre 2474 - Registre d'Instal·ladors de Telecomunicacions (ICT) Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Es pot inscriure en qualsevol moment.

Per a actuar com a empresa instal·ladora d'instal·lacions de telecomunicacions cal complir els següents requisits:

 1. Tenir el domicili fiscal a Catalunya 
 2. Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de les quotes de la seguretat social. 
 3. Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil subsidiària o de la responsabilitat civil que pugui correspondre, un aval o una altra garantia financera, amb una cobertura mínima de 300.000 euros per sinistre, que cobreixi els possibles danys que es poguessin causar a les xarxes públiques de telecomunicacions o al domini públic radioelèctric per defectes d'instal·lació o manteniment dels equips o sistemes de telecomunicació que s'instal·lin o mantinguin, així com per la instal·lació d'equips no destinats a ser connectats a les xarxes públiques de telecomunicació. 
 4. Disposar dels mitjans materials depenent del tipus d'inscripció i activitat que realitzi l'empresa 
   

  Tipus

  Definició

  Equipament mínim

     A

  Infraestructures de telecomunicació en edificis o conjunts d’edificacions no definides en el tipus F

  • Multímetre
  • Mesurador de terra
  • Mesurador d’aïllament
  • Mesurador de camp amb pantalla i possibilitat d’anàlisi espectral i mesures de taxa d’error sobre senyals digitals QPSK i COFDM
  • Simulador d'FI (950-2150 MHz)

     B

  Instal·lacions de sistemes de telecomunicacions

  • Multímetre
  • Mesurador de terra
  • Mesurador d’aïllament
  • Analitzador/certificador de xarxes si es treballa amb xarxes de dades o comprovador d’enllaços si es treballa amb centraletes privades d’abonat

     C

  Instal·lacions de sistemes audiovisuals

  • Sonòmetre
  • Multímetre
  • Mesurador d’aïllament
  • Mesurador de terra
  • Mesurador de camp amb pantalla i possibilitat d’anàlisi espectral
  • Mesurador d’impedàncies en audiofreqüència

     D

  Instal·lacions de centres emissors de radiocomunicacions

  • Freqüencímetre
  • Wattímetre
  • Multímetre
  • Mesurador de terra
  • Analitzador d’espectre
  • Càrrega artificial
  • Analitzador de radiocomunicacions

     E

  Instal·lacions en vehicles mòbils

  Caldrà disposar dels equips indicats per als tipus anteriors, en funció de la instal·lació i classe de vehicle on aquesta es faci, a excepció del mesurador d’aïllament

     F

  Infraestructures de telecomunicació de nova generació i xarxes de telecomunicacions de control, gestió i seguretat en edificis o conjunts d'edificacions

  • Multímetre
  • Mesurador de terra
  • Mesurador d’aïllament
  • Mesurador de camp amb pantalla i possibilitat d’anàlisi espectral i mesures de taxa d’error sobre senyals digitals QPSK i COFDM
  • Simulador d'FI (5-2150 MHz)
  • Mesurador selectiu de potència òptica i tester de fibra òptica monomode per a FTTH
  • Equip per a empalmament o connectorització en camp per a fibra òptica monomode
  • Analitzador/certificador per a xarxes de categoria 6 o superior
 5. Disposar d’un tècnic competent que disposi d’alguna de les següents titulacions:
Relació de titulacions admeses

      6. Tenen la consideració de professionals competents les persones que disposin d’algun dels certificats de professionalitat següents:

Certificats de professionalitat


*En el cas que es vulgui declarar una titulació diferent de les relacionades en el formulari, haurà de fer-se una consulta prèvia davant la Direcció General de Comunicacions Electròniques (DGCE) adjuntant la documentació que es consideri oportuna, amb l'objectiu d'avaluar-la i, si es considera necessari, fer consulta al Departament d'Educació. En cas que la DGCE comuniqui l'admissió d'aquesta, s'haurà d'emprar l'opció "Titulació admesa prèvia consulta amb l'OT".

Taxa per a l'emissió de certificats de presentació de projectes tècnics d'infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis i de butlletins o de certificats d'instal·lació

Quota:

L’import de la quota és:

 • Per certificats corresponents a projectes tècnics en què no és obligatòria la direcció d’obra: 32,10€
 • Per certificats corresponents a projectes tècnics en què és obligatòria la direcció d’obra: 50,15€

Taxa per a la verificació de les dades de la declaració responsable presentada pels instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya i la posterior inscripció en el Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya

Quota:

 • L’import de la quota de la taxa és de 89,55€

Taxa per a l’emissió de certificats d’acreditació de la inscripció en el Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya

Quota:

 • L’import de la quota de la taxa és de 20,75€

El canvi de titularitat de l'empresa requereix sol·licitar una nova inscripció; no es tractarà com una modificació.