• Imprimeix

Ajornament o fraccionament de deutes

Requisits

  • Cal que el pagament es trobi en període voluntari. Aquest període el podeu comptabilitzar a partir de la data de rebuda de la notificació de la resolució sancionadora.
  • Amb caràcter general no s'accepten els ajornaments de deutes inferiors a 300 euros.Heu de saber que a l'import de la sanció se us afegiran els interessos de demora. El tipus d'interès aplicable és el que determina la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya vigent en el moment de la vostra sol·licitud.

Com fer la sol·licitud d'ajornament o fraccionament?

Cal que presenteu la sol·licitud degudament emplenada i signada. Per saber el nombre de terminis, seguiu les indicacions del quadre següent:

Terminis Import total del deute
3 Entre 300,01 i 1.000,00 euros
6 Entre 1.000,01 i 2.000,00 euros
12 Entre 2.000,01 i 4.000,00 euros
18 Entre 4.000,01 i 9.000,00 euros
24 Iguals o superiors a 9.000,00 eurosSi el deute supera els 30.000,00 euros, també heu d'adjuntar el compromís d'aval d'una entitat bancària, degudament emplenat i segellat per l'entitat bancària.

On presentar-lo

En qualsevol centre de la xarxa de l'Oficina de Gestió Empresarial.
Data d'actualització:  27.07.2018