• Imprimeix

Normativa sobre les taxes vigents

 

Ordres reguladores de taxes 2017

ORDRE VEH/102/2017, de 23 de maig, per la qual es dona publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. DOGC 02/06/2017  Text i fitxa  PDF (42.50 KB)

 

ORDRE GAH/83/2017, de 9 de maig, per la qual es dona publicitat a les taxes vigents l'any 2017 corresponents als procediments que gestiona el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.  DOGC 12/05/2017  Text i fitxa  PDF (36.09 KB)

ORDRE TES/94/2017, de 22 de maig, per la qual es dona publicitat a la relació de les taxes vigents que gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua. DOGC 26/05/2017  Text i fitxa  PDF (47.82 KB)

ORDRE INT/99/2017, de 22 de maig, per la qual es dona publicitat a les taxes vigents que gestiona el Departament d'Interior durant l'any 2017. DOGC 29/05/2017  Text i fitxa  PDF (46.77 KB)

ORDRE TSF/98/2017, de 24 de maig, per la qual es dona publicitat a la relació de taxes vigents durant l'exercici 2017 que gestionen el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. DOGC 29/05/2017  Text i fitxa  PDF (46.80 KB)

ORDRE CLT/109/2017, de 25 de maig, per la qual es dona publicitat a les taxes que gestionen el Departament de Cultura i les entitats que en depenen. DOGC 08/06/2017  Text i fitxa  PDF (66.81 KB)

ORDRE PRE/107/2017, d'1 de juny, per la qual es fa pública la relació de taxes vigents que gestiona el Departament de la Presidència. DOGC 07/06/2017  Text i fitxa  PDF (45.75 KB)

ORDRE TES/113/2017, de 8 de juny, per la qual es dona publicitat a la relació de taxes vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat. DOGC 13/06/2017  Text i fitxa  PDF (102.83 KB)

ORDRE JUS/119/2017, de 14 de juny, per la qual es dona publicitat a la relació de taxes vigents que gestiona el Departament de Justícia. DOGC 19/06/2017  Text i fitxa  PDF (42.92 KB)

ORDRE ARP/152/2017, de 5 de juliol, per la qual es dona publicitat a la relació de les taxes vigents l'any 2017 corresponents als procediments tramitats al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. DOGC 17/07/2017  Text i fitxa  PDF (140.90 KB)

ORDRE ENS/186/2017, de 28 de juliol, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament. DOGC 03/08/2017  Text i fitxa  PDF (43.43 KB)

ORDRE EMC/190/2017, d'1 d'agost, per la qual es dona publicitat a la relació de les taxes vigents al Departament d'Empresa i Coneixement. DOGC 07/08/2017  Text i fitxa  PDF (70.95 KB)

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EMC/190/2017, d'1 d'agost, per la qual es dona publicitat a la relació de les taxes vigents al Departament d'Empresa i Coneixement. DOGC 07/08/2017 Text i fitxa PDF (31.25 KB)

 

 

 

Legislació vigent:

  • Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny
    pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.
  • Llei 4/2017, del 28 de març

    de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

  • Llei 5/2017, del 28 de març

    de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Data d'actualització:  29.08.2017