• Imprimir

Empreses instal·ladores (RASIC)

El Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) inclou els operadors de la inspecció, les entitats d’avaluació de productes industrials, les entitats d’avaluació de riscos industrials, els professionals i les empreses d’instal·lació, manteniment, reparació i operació d’instal·lacions i productes industrials i els tallers de reparació de vehicles automòbils. Els agents que vulguin desenvolupar la seva activitat a Catalunya, han de comunicar la seva voluntat de prestar el servei a través de la inscripció en el Registre. Les empreses s'han d'ajustar a les següents condicions:

  • Els tràmits de tots els registres d'activitats específiques s'han d'iniciar amb la presentació d'una Declaració responsable.
  • Amb la declaració el titular del registre, o el seu representant (apoderat o representant legal) declara sota la seva responsabilitat, que disposa de la documentació que acredita el compliment dels requisits establerts a la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de la inscripció.
  • La presentació de la Declaració responsable faculta l'Administració per fer les comprovacions necessàries per verificar la conformitat de les dades declarades i requerir la documentació acreditativa del compliment dels requisits.
  • Les declaracions que no s'ajustin a la realitat dels fets podran comportar la suspensió de la inscripció i la incoació del corresponent expedient sancionador.

Pel que fa a les empreses espanyoles que intervenen en la instal·lació, el manteniment i la reparació d'instal·lacions i productes industrials que estiguin inscrites en el seu respectiu registre no cal que que comuniquin l'inici d'activitat a Catalunya.

Fecha de actualización:  06.03.2018